Gestió de sistemes de depuració (EDAR)

La informació apareix, sense més.

La informació de la seva planta centralitzada i ordenada.

Generació de tot tipus d’informes.

Seguiment d’incompliments de paràmetres.

El gica0 captura, emmagatzema i organitza la informació de les seves EDAR per a consultar-la i explotar-la d’una manera àgil i eficaç. Amb un potent generador d’informes i el seguiment que es realitza en l’àmbit tècnic i econòmic, coneixerà l’estat dels seus sistemes al detall.

Captura i centralització de dades de les plantes

Manual, automàtica o calculada: les dades arriben

La premissa imprescindible per al funcionament de la gestió d’EDAR’s és aconseguir les dades que necessitem tractar.

La captura d’aquestes dades és automatitzable, de manera que l’aplicació pot incorporar informació de forma autònoma, amb la periodicitat desitjada: mensual, setmanal, diària, horària o la necessària.

Tipus d’adquisició de dades

Manual

Mitjançant formularis per a la introducció de les dades periòdiques

Automàtica externa

Mitjançant la vinculació a altres bases de dades externes

Automàtica interna

Mitjançant la vinculació a altres mòduls del GICA0

Intel·ligent calculada

Mitjançant càlculs entre totes les dades

Generació d’informes a mida

Potents, versàtils, diversos i intel·ligents

Potencial

Amb les dades capturades i centralitzades, podrem crear multitud d’informes a mida de diferents tipologies.

Versatilitat

Tots els informes poden ser personalitzats pels usuaris, podent escollir els paràmetres que apareixeran en ells. Els formats d’informes permeten la generació de fulls de càlcul, documents PDF, inclús de pàgines web que es poden publicar directament a Internet.

Diversitat

Una àmplia tipologia d’informes permet que el gica0 s’adapti a qualsevol necessitat: informes diaris, setmanals, mensuals, documents a l’estil d’una memòria amb el resum mensual, gràfiques, entrades de cisternes, informes barrejant dades de diferents sistemes, etc.

Intel·ligència

Inclús di hem definit límits a alguns paràmetres, aquests apareixeran marcats de diferent color en alguns informes.

Seguiment d’incompliments de paràmetres

Control total de la seva depuradora

%

Valor dins el límit: verd

%

Valor forma de límit no sancionable: groc

%

Valor fora de límit sancionable: vermell

Com controlar els incompliments?

Controlar nivells

Alguns cops és necessari controlar els nivells màxims o mínims de certs paràmetres als adjudicataris de l’explotació de la planta.

Filtrar paràmetres

Per aquests casos, el gica0 permet filtrar aquells paràmetres que han passat del límit establert per l’usuari.

Llistar informe

Aquestes dades es poden llistar en un informe de no conformitats i en el seu cas, generar l’informe amb les sancions aplicades a l’explotador de la planta.

Càlcul de sancions

Aquestes sancions són calculades en proporció a la facturació de l’explotador i segons un plec de condicions definit en cada contracte.

Seguiment econòmic

Planifiqui la seva EDAR i controli la seva evolució

Preus

Cada sistema disposa de la seva pantalla de configuració, a on podem definir els preus dels paràmetres a controlar.

f

Pressupost

Planifiqui el pressupost per a cada estació depuradora estimant el consum dels paràmetres.

7

Informes i factures

Generi els informes de seguiment econòmic, comparant els costos previstos amb els reals i amb el facturat.
Generi també les factures mensuals d’explotació del sistema, d’acord als preus establerts a cada paràmetre, a les dades reals obtingudes i a les dades definides amb el contracte de manteniment del sistema (com l’I.V.A., etc.).

Pla de reposicions, millores i noves inversions

Planifiqui les futures millores de les seves depuradores

Amb el pla de reposicions, millores i noves inversions podrem controlar la planificació i el seguiment de les actuacions previstes d’executar a cada sistema.

Podrem fer una planificació futura d’actuacions els pròxims anys, indicant les dates i dades econòmiques previstes, així com el seguiment de les mateixes en el cas que s’executin.

A la fitxa de l’actuació podem indicar les dades generals, el detall del pressupost, fer el càlcul del T.I.R., etc.

Diversos informes en format PDF ens permetran extreure la informació que necessitem.

Gestió d’entrada de cisternes

Controli els abocaments amb cisterna des de la sol·licitud fins a l’execució

L’entrada de les cisternes a una planta es pot controlar des d’una pantalla. En el cas d’utilitzar el mòdul de control d’abocaments a indústries, podem indicar els permisos d’abocament mitjançant cisternes d’una empresa o particular. D’aquesta manera, quan la cisterna arribi a la planta, el personal que la rebi podrà consultar en temps real tant si el productor dels fangs com el transportista estan autoritzats a abocar amb camió cisterna. Des d’aquí també es pot llistar l’històric de cisternes entrades d’un transportista o productor.

Gestió de residus de les plantes

Aquest senzill mòdul permet donar d’alta tots els residus que surten d’una planta, indicar el gestor del residu, el transportista, la procedència i la quantitat. Atès que aquest mòdul està vinculat als informes periòdics, podrem generar diversos informes amb la informació de residus. Les dades es poden exportar a un full de càlcul agrupant-los per gestor o per sistema.

Gestió del compostatge

De la mateixa manera que a l’apartat anterior, aquesta senzilla pantalla ens permetrà donar d’alta tot el volum de compostatge generat a la planta, així com exportar llistats a un full de càlcul.

Gestió documental dels sistemes

Cada sistema permet vincular qualsevol tipus de document/fitxer informàtic a un sistema en concret. Això facilita compartir la documentació entre els usuaris de l’aplicació així com mantenir-la ordenada. Els informes generats des del programa poden ser guardats automàticament en aquest espai.

Pin It on Pinterest

Share This