Control d’abocaments industrials

Decideixi més. Dediqui menys.

Controli la qualitat de les aigües abocades al seu territori.

Localitzi els possibles responsables en un episodi de contaminació.

Treballi de manera organitzada i segura.

Amb el mòdul de control d’abocaments industrials podrem realitzar un control i seguiment de les aigües abocades pels establiments contaminants, gestionar els seus permisos d’abocament, els tràmits administratius, i els episodis de contaminació.

Cens d’empreses i indústries contaminants

Actualitzat, organitzat i accessible

Consulti i editi les fitxes d’indústries...

 • Dades de contacte i ubicació
 • Dades del subministrament d’aigua
 • Dades de l’activitat
 • Dades de l’abocament
i

...i les seves dades complementàries

 • Canvis realitzats a l’empresa amb un històric de canvis
 • Sol·licituds de permís d’abocament, inclús permisos a termini i cisternes
 • Productes utilitzats en el seu procés productiu
 • Captacions d’aigua
 • Comptadors d’abastament
 • Punts d’abocament d’aigües
 • Històric d’inspeccions

Exporti en un full de càlcul el resultat de les seves cerques

Així podrà tractar la informació amb total llibertat

Un procés d’inspecció

totalment automatitzat

Planificació i programació de les inspeccions

El sistema fa una proposta automàtica de les inspeccions a realitzar a totes les empreses, en funció de diversos criteris (activitat, nombre de sancions, sistema de sanejament, etc.). La proposta de les inspeccions també es pot realitzar de forma manual.

Aquesta proposta d’inspecció pot ser enviada a l’autoritat competent per ser tornada posteriorment amb les inspeccions acceptades mitjançant l’enviament d’un fitxer d’intercanvi, el qual es carrega a l’aplicació, es validen les inspeccions i es generen els encàrrecs en ferm d’inspeccions.

Execució i gestió de les inspeccions

Les inspeccions encarregades s’agrupen per lots (o encàrrecs) de forma automàtica per municipis. Aquests lots són assignats a cada inspector, qui sincronitza la informació del portàtil amb el servidor i carrega els lots d’inspeccions a realitzar així com un històric per a poder consultar-lo in-situ en cas de necessitat. L’inspector executa la inspecció amb l’ordinador portàtil, imprimeix l’acta i torna a sincronitzar les dades amb el servidor per enviar el seu resultat. En aquest moment l’aplicació genera la sol·licitud d’analítica al laboratori. El procés de sincronització amb el portàtil pot realitzar-se de manera remota a través d’Internet.

I. Agrupació d’inspeccions

Les inspeccions encarregades s’agrupen per lots (o encàrregs) i per municipis de forma automàtica.

II. Assignació de lots

Els lots d’inspecció són assignats a cada un dels inspectors.

III. Sincronització: càrrega de dades

L’inspector sincronitza la informació entre portàtil i servidor, carregant les inspeccions a realitzar i les dades més rellevants dels establiments.

IV. Execució de la inspecció

L’inspector realitza la inspecció amb l’ordinador portàtil i imprimeix l’acta in situ.

V. Sincronització: retorn de dades

Se sincronitza la informació amb el servidor per enviar el seu resultat.

VI. Sol·licitud d’analítica

L’aplicació genera la sol·licitud d’analítica al laboratori.

Seguiment

Es consulten els resultats analítics introduïts des del mòdul de Laboratori (l’aplicació ens indica quins paràmetres estan fora de norma), s’envien els resultats a l’establiment per e-mail, s’envia tot el resultat de la inspecció a l’autoritat competent també per e-mail, etc. El sistema ens farà una proposta de sanció o requeriment en funció dels resultats obtinguts. El tècnic validarà l’esmentada proposta i, en el seu cas, ens generarà els registres corresponents a la Gestió Administrativa (obrirà l’expedient corresponent).

Facturació

Les inspeccions realitzades, junt amb les mostres analitzades a col·lectors, poden ser facturades a l’autoritat competent. El sistema ens permetrà generar el detall de cada factura segons el nombre d’inspeccions realitzades i segons les mostres i paràmetres analitzats.

Informes i consultes

Exploti la informació de múltiples formes

Informes

Documents predissenyats en format PDF amb informació combinada dels diferents apartats.

Consultes

Amb el potent generador de consultes podrem filtrar i escollir la informació desitjada, podent exportar-la a un full de càlcul per a ser tractada en detall.

Gestió d’episodis de contaminació

Localitzi els possibles causants d’un abocament en segons

Les indústries s’associen a un punt de la xarxa de clavegueram i aquesta, a la vegada, es pot parametritzar indicant el seu recorregut. D’aquesta forma, es pot consultar en un punt determinat de la xarxa els establiments que hi ha aigües amunt, podent filtrar per algun paràmetre analític (indicant límits si és necessari) o matèria primera utilitzada.

Permisos d’abocament

100% digitalitzat: des de la sol·licitud fins a la renovació

 • Sol·licitud del permís d’abocament mitjançant un tràmit en línia 25% 25%
 • Seguiment de l’autorització 50% 50%
 • Acceptació o denegació del permís 75% 75%
 • Seguiment de la caducitat i renovacions 100% 100%

Complementació del tràmit en línia

Les indústries poden sol·licitar el permís d’abocament mitjançant la complementació d’un tràmit en línia que es pot adaptar a la imatge corporativa de la seva empresa.

Gestió de les sol·licituds

Mitjançant el filtre de tràmits, podrà consultar les sol·licituds pendents segons el seu estat.

Aprovi o refusi la sol·licitud informant la indústria de la documentació errònia.

Assignació del permís

Un cop aprovat, relacioni el permís amb una indústria existent en el cens o generi una de nova automàticament.

Seguiment temporal

Realitzi el seguiment dels permisos d’abocament coneixent a l’instant els propers en caducar i informi els interessats amb un sol clic.

Mapes GIS i integració amb mapes de tercers

Consulti la seva informació d’una manera gràfica i amigable

Tant els establiments industrials com la xarxa de col·lectors es poden visualitzar sobre una capa amb un mapa de múltiples proveïdors, permetent tenir una visió general de la zona.

Pin It on Pinterest

Share This