Qualitat

Disposi d’uns processos immillorables.

Planifiqui la formació del seu equip humà.

Controli les incidències en EDAR’s.

Gestioni les no conformitats.

Les eines que el gica0 el proporciona li permetran controlar aquells aspectes relacionats amb la qualitat en els seus processos d’una forma integrada i centralitzada. Planifiqui la formació del personal, controli les incidències en els sistemes de depuració, controli les no conformitats i compari valors objectiu amb valors reals en els paràmetres.

Formació de personal

Tingui al dia les necessitats formatives del seu equip

El mòdul de formació de personal li permetrà gestionar tots els aspectes relacionats amb els cursos a realitzar per l’equip humà de l’empresa. Està dividit en 4 blocs:

  • Necessitats formatives, a on els treballadors podran suggerir cursos o activitats interessants a realitzar, amb les dades bàsiques d’aquests. Si la necessitat formativa és aprovada, es passa al
  • Pla de Formació anual, a on es completarà la informació relacionada amb l’activitat amb dades més exhaustives. En cas que el Pla de Formació sigui aprovat, el traspassarem a
  • Curs, apartat a on gestionarem totes les activitats que, definitivament, realitzarà el personal de la nostra empresa.
  • Per últim, podrem gestionar tot l’historial formatiu dels Treballadors, apartat a on podrem consultar l’estat formatiu de cada membre del nostre equip: cursos realitzats i cursos per realitzar.

Gestió d’incidències de sistemes

Controli l’estat dels seus sistemes de depuració

El gica0 li permet enregistrar, notificar i controlar qualsevol incidència en un sistema.

Les dades generals de les incidències es poden enviar als usuaris que tinguem definits perquè prenguin les mesures oportunes.

El seguiment de la incidència ens permetrà controlar les notificacions rebudes i emeses, adjuntant els documents necessaris.

Per últim, podrem especificar les mesures preses per al tancament i resolució de la incidència.

No conformitats

En sintonia amb l’ISO

Un dels aspectes que se sol·liciten per a obtenir les certificacions de qualitat és la gestió de les no conformitats o incompliments d’un requisit del sistema, sigui aquest especificat o no.

Des d’aquest mòdul podrem donar-les d’alta, associar-les a qualsevol departament i realitzar el seu seguiment fins al seu tancament.

Podrem notificar per e-mail els usuaris responsables i encarregats d’aprovar la no conformitat, així com exportar-la en informes individuals o llistats filtrats.

Índex de qualitat dels paràmetres dels sistemes

Marqui uns objectius, compleix-los i millori dia rere dia

Mitjançant l’establiment d’uns valors de compliment objectiu dels paràmetres analítics de qualitat, podem generar informes comparant els valors reals amb el valor marcat. Els valors objectiu poden anar variant en funció de les dates, permetent-nos ser cada vegada més exigents amb els nostres índexs.

Els informes de resultat es poden generar en format PDF amb informació mensual i anual.

La vinculació d’aquest mòdul amb algun programa extern de manteniment ens permetrà a més la generació dels indicadors de manteniment.

Gestió documental

Informació distribuïda i organitzada

Comparteix i distribueix fàcilment documents amb persones de dins de la teva organització i consulta el seu estat en temps real.

Organitza’ls en departaments i assigna’ls un nivell de seguretat d’acord amb la LOPD-GDD.

Classifica el tipus de document i associa’l a una àrea d’afectació.

Controla les dates de les revisions i detalla els canvis realitzats a cadascuna d’elles.

Comunica als afectats la necessitat de revisió dels documents per part seva i marca les dates límit.

Gestión documental

Pin It on Pinterest

Share This